بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شينجياڭ قاناس كولىندە ساياحات جاندانا ءتۇستى

2021.06.16 15:35   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: ساياحاتشىلار قاناس كولى كورىنىس رايونىندا ساياحاتتاۋدا (6 – ايدىڭ 10 – كۇنى تۇسىرىلگەن)

  جۋىردان بەرى، شينجياڭ التاي ايماعىنداعى قاناس كولى كورىنىس رايونىندا ساياحات جانداندى. قاناس كورىنىس رايونىن باسقارۋ كوميتەتىنىڭ ساناعىنا قاراعاندا، 5 – ايدىڭ 1 – كۇنىنەن 6 – ايدىڭ 14 – كۇنىنە دەيىن، اتالعان كورىنىس رايونى ءبىر ميلليون 470 مىڭنان استام ادام –رەت ساياحاتشى قابىلداعان. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىىسى سادات فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى