بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

ا ق ش – نىڭ زەرتتەۋ مالىمەتى: 2019 – جىلى 12 – ايدا، جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋس ا ق ش – ندا بايقالىپ بولعان

2021.06.17 15:49     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 ا ق ش مەملەكەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ىستەرىن زەرتتەۋ مەكەمەسىنىڭ زەرتتەرمەندەرى ا ق ش – نىڭ «كلينيكالىق جۇقپالى اۋرۋلار» جۋرنالىندا مالىمەت جاريالاۋىنشا، ا ق ش – نىڭ 5 شتاتىنىڭ ۇكىمەت ورىندارى جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالدى دەپ جاريالاعان تۇڭعىش ناۋقاستان بۇرىن جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعان باسقا ناۋقاس بار ەكەندىگى بايقالعان، بۇل جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋستىڭ 2019 – جىلى 12 – ايدان بۇرىن ا ق ش – ندا بايقالعانىن كورسەتەدى.

 ا ق ش مەملەكەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ىستەرىن زەرتتەۋ مەكەمەسىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، بۇل تاجىريبە ناتيجەسى دە ا ق ش اۋرۋدى تىزگىندەۋ جانە ساقتانۋ ورتالىعىنىڭ وسىنىڭ الدىندا جۇرگىزگەن وسى تەكتەس زەرتتەۋىنىڭ ناتيجەسىن راستاعان.

 ا ق ش اۋرۋدى تىزگىندەۋ ورتالىعى تىنىس جولىندىق ۆيرۋستارعا قاتىستى يممۋنيتەتتى زەرتتەۋ ۇجىمىنىڭ باس زەرتتەرمەنى ناتاليە سورىنبورگ ا ق ش اقپارات قۇرالدارىنىڭ سۇحباتىن قابىلداعان كەزدە مىناداي ساراپتاما جاساعان: ىلگەرىندى – كەيىندى جۇرگىزىلگەن بۇل زەرتتەۋلەردىڭ ناتيجەسى ۇقساس بولدى، ا ق ش – ندا سيرەك كەزدەسەتىن ءبىرلى – جارىمدى ناۋقاستاردىڭ اناعۇرلىم ەرتە بايقالعان بولۋى مۇمكىن.

 ا ق ش مەملەكەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ىستەرىن زەرتتەۋ مەكەمەسىنىڭ زەرتتەرمەندەرى 2020 – جىلى 1 – ايدىڭ 2 – كۇنىنەن 3 – ايدىڭ 18 – كۇنىنە دەيىن تۇتاس ا ق ش – نىڭ 50 شتاتىنان جينالعان 24079 قان ۇلگىسىنە جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسقا قاتىستى تەكسەرۋ جانە ساراپتاۋ جۇرگىزگەن. ناتيجەدە 9 قان ۇلگىسى بولىمدى ناتيجەنى كورسەتكەن، مۇندا 7 قان ۇلگىسى يللينويس شتاتىنان، ماسساچۋەتس شتاتىنان، ۆيسكونسن شتاتىنان، پەنسيلۆانيا شتاتىنان جانە ميسسيسپي شتاتىنان بايقالعان بولىمدى ناۋقاستاردىڭ قان ۇلگىسى، قان ۇلگىلەرى وسى 5 شتات تۇڭعىش ناۋقاستىڭ دياگنوزى تۇراقتاندىرىلعانىن جاريالاعاننان بۇرىن الىنعان.

 زەرتتەۋ ماقالاسىندا مىنالار اتاپ كورسەتىلگەن: تەكسەرۋ ناتيجەسى بولىمدى بولعان قان ۇلگىلەرى ەڭ العاشىندا 2020 – جىلى 1 – ايدىڭ 7 – كۇنى يللينويس شتاتىنان الىنعان. جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعانداردىڭ دەنەسىندە انتيدەنە قالىپتاساتىن ورتاشا ۋاقىت 14 كۇن بويىنشا ەسەپتەگەندە، جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋس ەڭ ەرتە بولعاندا 2019 – جىلى 12 – ايدىڭ 24 – كۇنى يللينويس شتاتىندا بايقالعان دەۋگە بولادى.

 بۇل رەتكى زەرتتەۋدىڭ باس زەرتتەرمەنى ا ق ش – نىڭ جون حوپكينس داشۋەسى الەۋمەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋ شۋەيۋانىنىڭ دوتسەنتى كەرري السوف مىنانى بىلدىرگەن: ول كەزدە تەكسەرۋ شارت – جاعدايى شەكتى بولعاندىقتان، الەۋمەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋ تاراۋلارى جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋستىڭ بەلگىلى بولعان وڭىردەن سىرت جەرلەردە تارالعانىن بايقاماعان بولۋى مۇمكىن. بۇل رەتكى قان ۇلگىسىنە جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسقا قاتىستى تەكسەرۋ جۇرگىزۋ ناتيجەسى ا ق ش – ندا ىندەت تۋىلعان العاشقى مەزگىلدەگى جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋستىڭ تارالۋ جاعدايىن اناعۇرلىم ويداعىداي تۇسىنۋگە كومەگىن تيگىزەدى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار