بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ج ك پ 1 - قۇرىلتايىنىڭ ەسكەرتكىش سارايى: پارتيا تاريحىن ۇيرەنۋ تاربيەسىندەگى جاندى ساباقحانا

2021.06.22 17:01   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 6 - ايدىڭ 19 - كۇنى، كورەرمەندەر ج ك پ 1 – قۇرىلتايى ەسكەرتكىش سارايىن ارالاۋدا.

  جۋىردان بەرى، شاڭحايلىق كوپتەگەن قالا تۇرعىندارى مەن ساياحاتشىلار ج ك پ 1 – قۇرىلتايى ەسكەرتكىش سارايىنا بارىپ، توڭكەرىستىك مادەني مۇرالاردى تاماشالاپ، پارتيانىڭ قۇرىلۋ تاريحىن ۇعىندى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى