بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

جىل باسىنان بەرى اتقارىلعان «قاۋىشتىرۋ» ارەكەتى بارىسىندا بۇرىنعى جىلدارى دەرەكسىز كەتكەن، وزگەلەر الداپ ساتقان بالالاردان 8307 ادام تابىلدى

2021.12.06 17:01     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى شيۇڭ فىڭ، جاي شياڭ 12 – ايدىڭ 3 – كۇنى بەيجيڭنەن حابارلايدى. ءتىلشىنىڭ 12 – ايدىڭ 3 – كۇنى قوعام حاۋىپسىزدىگى مينيسترلىگىنەن ۇعىسۋىنشا، جىل باسىنان بەرى، قوعام حاۋىپسىزدىگى مينيسترلىگى بۇكىل ەلىمىزدەگى قوعام حاۋىپسىزدىگى ورگاندارى بويىنشا «قاۋىشتىرۋ» ارەكەتىن ورىستەتكەن، 11 – ايدىڭ 30 كۇنىنە دەيىن، قوعام حاۋىپسىزدىگى ورگاندارى بالالاردى الداپ ساتۋعا قاتىستى بۇرىنعى انىقتالماي قالعان دەلولاردان 290 نان استام دەلونى ءساتتى انىقتاپ، بالالاردى الداپ ساتقان قىلمىس كۇماندىلارىنان 690 نان استام ادامدى تۇتقىنداعان، بۇرىنعى جىلدارى دەرەكسىز كەتكەن، باسقالار الداپ ساتقان بالالاردان 8307 ادامدى تاپقان، مۇندا تۋىستارىنان ايرىلعانىنا ەڭ ۇزاق بولعان زياندالۋشىنى باسقالاردىڭ الداپ ساتىپ جىبەرگەنىنە 74 جىل بولعان.

 قوعام حاۋىپسىزدىگى مينيسترلىگى باسىمدىققا يە بايلىق قاينارى مەن كۇشتەردى شوعىرلاندىرىپ، بۇكىل ەلىمىز بويىنشا قىلمىستىق ىستەرگە قاتىستى تەحنيكالىق مامانداردان 170 تەن استام ماماندى جوتكەپ ۇيىمداستىرىپ، «قاۋىشتىرۋ» ارەكەتىنە قاتىستى قىلمىستىق ىستەرگە ساياتىن تەحنيكالارعا شوعىرلى تۇردە سالىستىرۋ شايقاسىن ورىستەتكەن. بۇكىل ەلىمىز بويىنشا 3000 نان استام ورىندا تەگىن قان تەكسەرتۋ ورنىن قۇرىپ، ءادىرىسىن، بايلانىس جاساۋ ءنومىرىن سىرتقا جاريالاپ، بۇقارانىڭ جەدەل، تەگىن قان تەكسەرتۋىنە قولايلى شارت – جاعداي جاراتقان. جەر – جەردەگى قوعام حاۋىپسىزدىگى ورگاندارى تۋىسىن تانۋ قيمىلىن 2600 نەشە رەت ۇيىمداستىرعان.

 11 – ايدىڭ 30 – كۇنىنە دەيىن، جەر – جەر بۇرىنعى جىلدارى دەرەكسىز كەتكەن، باسقالار الداپ ساتقان بالالاردان 8307 ادامدى ءساتتى تاپقان، دەرەكسىز كەتكەنىنە 20 جىلدان 30 جىلعا دەيىن بولعانداردان 2074 ادام، دەرەكسىز كەتكەن ۋاقىتى 30 جىلدان 40 جىلعا دەيىن بولعانداردان 1428 ادام، دەرەكسىز كەتكەن ۋاقىتى 40 جىلدان 50 جىلعا دەيىن بولعانداردان 295 ادام، دەرەكسىز كەتكەنىنە 50 جىلدان 60 جىلعا دەيىن بولعانداردان 150 ادام، دەرەكسىز كەتكەنىنە 60 جىلدان اسقانداردان 83 ادام بار.

 قوعام حاۋىپسىزدىگى مينيسترلىگىنىڭ قاتىستى جاۋاپتىسىنىڭ ايتۋىنشا، قوعام حاۋىپسىزدىگى مينيسترلىگى «قاۋىشتىرۋ» ارەكەتىن ۇزدىكسىز، ىشكەرىلەي ورىستەتىپ، ءبىر – بىرىنەن ايرىلىپ قالعان وتباسىلاردى اناعۇرلىم ەرتەرەك قاۋىشتىرۋعا مۇنان دا زور كۇش شىعارادى. قوعامنىڭ ءار سالاسىنداعىلار مەن قالىڭ بۇقارانىڭ قاتىستى ءجىپ ۇشتارىن بايقاسا، دەر كەزىندە قوعام حاۋىپسىزدىگى تاراۋلارىنا بەرۋىن، دەرەكسىز كەتىپ، باسقالار الداپ ساتقاندار نەمەسە تۋىستارىن ىزدەيتىندەر ءالى قان تەكسەرتپەگەن بولسا، دەر كەزىندە قوعام حاۋىپسىزدىگى تاراۋلارىنا بارىپ، تەگىن قان تەكسەرتۋىن ءۇمىت ەتەمىز.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار