بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

شينجياڭدا مەملەكەتتىڭ 67 ءتۇرلى كەلىسىمدىك ءدارىسى تىڭنان قوسىلدى

ءدارى - دارمەك باعاسىنىڭ تومەندەۋ دەڭگەيى ەڭ جوعارى بولعاندا %90تەن استى

2022.01.17 17:03     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 شينجياڭ گازەتىنىڭ ۇرىمجىدەن بەرگەن حابارى. تاياۋدا شينجياڭ «مەملەكەتتىڭ نەگىزگى ەمدەۋ قامسىزداندىرۋى، جۇمىس ۇستىندە جارالانۋ قامسىزداندىرۋى جانە تۋىت قامسىزداندىرۋى ءدارى - دارمەك ءتىزىمىن (2021 - جىل)» (تومەندە قىسقارتىلىپ جاڭا نۇسقاداعى «مەملەكەتتىڭ ەمدەۋ قامسىزداندىرۋى ءدارى - دارمەك ءتىزىمى» دەلىندى) ىسكە قوستى، تىڭنان قوسىلعان ءدارى - دارمەك ءتۇرى 74، مۇندا مەملەكەتتىڭ كەلىسىمدىك دارىسىنەن 67 ءتۇرى تىڭنان قوسىلدى، ورتا ەسەپپەن تومەندەۋ دەڭگەيى %61.71، ەڭ جوعارى بولعاندا تومەندەۋ دەڭگەيى %93.73 بولدى.

 ءتىلشىنىڭ شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق ەمدەۋ قامتاماسىزداندىرۋ مەكەمەسىنەن ۇعىسۋىنشا، جاڭا نۇسقاداعى «مەملەكەتتىڭ ەمدەۋ قامسىزداندىرۋى ءدارى - دارمەك تىزىمىندە» باسىم كوبى سالماقتى اۋرۋلار ءدارىسى، سيرەك كەزدەسەتىن اۋرۋلار ءدارىسى ەكەن. جاڭادان قوسىلعان 67 ءتۇرلى مەملەكەتتىڭ كەلىسىمدىك ءدارىسى، باستىسى، قاتەرلى وسپە، سيرەك كەزدەسەتىن اۋرۋ، ەرەكشە اۋرۋ، قانتتى نەسەپ اۋرۋى، نەرۆ اۋرۋى، ناركوزگە ىستەتىلەتىن ءدارى سياقتىلارعا سايىپ، باعاسى زور مولشەردە تومەندەگەن، ءسويتىپ، قامسىزداندىرۋعا قاتىناسقانداردىڭ دارىدەن ۇيلەسىمدى پايدالانۋ قاجەتى ونان ارى قاناعاتتاندىرىلعان.

 شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق ەمدەۋ قامتاماسىزداندىرۋ مەكەمەسى ەمدەۋ جانە ءدارى - دارمەك قىزمەت وتەۋىن باسقارۋ باسقارماسىنىڭ قاتىستى جاۋاپتىسى بىلاي دەپ تانىستىردى: مىسالى، بيىل مەملەكەتتىڭ جاڭادان اقىلداسىپ بەكىتكەن جۇلىن سيپاتتى بۇلشىق ەت سەمۋى اۋرۋىن ەمدەۋگە ىستەتىلىپ تابىستى بولعان نوشيناشىڭنا ۋكولىنىڭ ءبىر تالىنىڭ باعاسى از دەگەندە 700 مىڭ يۋاننان 33 مىڭ يۋان اينالاسىنا تومەندەتىلدى، بۇل دارىدەن ءبىرىنشى جىلى ادەتتە 6 ۋكول ىستەتىلەدى، ەمدەۋ قامسىزداندىرۋىنا كىرگىزىلۋدەن ىلگەرى ناۋقاستار تەك وسى ءدارىنىڭ وزىنە ءبىر جىلدا 4 ميلليون 200 مىڭ يۋاننان استام ەمدەۋ اقىسىن جۇمسايتىن، قازىر ەمدەۋ قامسىزداندىرۋ ەسەبىنەن كوتەرۋ ارقىلى ناۋقاستار كوتەرەتىن اقى 40 مىڭ يۋانعا دا جەتپەيتىن بولدى.

 قامسىزداندىرۋعا قاتىناسقانداردىڭ دارىمەن ەمدەلۋدە قول جەتىمدىلىگىن، قولايلىلىعىن جوعارىلاتۋ ءۇشىن، اۆتونوميالى رايوندىق ەمدەۋ قامتاماسىزداندىرۋ مەكەمەسى جاڭا نۇسقاداعى «مەملەكەتتىڭ ەمدەۋ قامسىزداندىرۋى ءدارى - دارمەك ءتىزىمى» ىشىنە قاتەرلى وسپەنى، سيرەك كەزدەسەتىن اۋرۋدى، ەرەكشە اۋرۋدى ەمدەۋگە پايدالاناتىن، بەلگىلەنگەن ەمدەۋ قۇرىلىمدارىنان، بەلگىلەنگەن بولشەك ساتۋ ءدارى - دارمەك دۇكەندەرىنەن ءدارى ساتىپ الۋعا ۇيلەسەتىن مەملەكەتتىڭ كەلىسىمدىك ءدارىسىن، ەرەكشە ءدارىسىن «قوس ارنالى» (بەلگىلەنگەن ەمدەۋ قۇرىلىمدارى، بەلگىلەنگەن بولشەك ساتۋ ءدارى دۇكەندەرى) باسقارۋىنا دەر كەزىندە ەنگىزدى، وسى رەتكى جاڭادان قوسىلعان 39 ءتۇرلى ءدارى رايونىمىزدىڭ ەمدەۋ قامسىزداندىرۋىنىڭ «قوس ارناسىنا» ەنگىزىلدى. كەزەكتە، رايونىمىزدا ەمدەۋ قامسىزداندىرۋىنىڭ «قوس ارنالى» باسقارۋىنا ەنگىزىلگەن ءدارىنىڭ جالپى جيىنتىعى 157 تۇرگە جەتتى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار