بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

ورتالىقتاعى باسشى جولداستار ساقا جولداستاردان حال سۇرادى

2022.01.30 13:08     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 شينحۋا اگەنتتىگى، 1 - ايدىڭ 29 - كۇنى، بەيجيڭ. كوكتەم مەرەكەسى قارساڭىندا ج ك پ ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس شۋجيى، مەملەكەت ءتوراعاسى، ورتالىق اسكەري ىستەر كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ قاتارلى پارتيا مەن مەملەكەت باسشىلارى جەكە - جەكە جياڭ زىمين، حۋ جينتاۋ، جۋ رۇڭجي، لي رۇيحۋان، ۋ باڭگو، ۋىن جياباۋ، جيا چيڭلين، جاڭ دىجياڭ، يۇي جىڭشىڭ، سۇڭ پيڭ، لي لانچيڭ، زىڭ چيڭحۇڭ، ۋ گۋانجىڭ، لي چاڭچۇن، لو گان، حى گوچياڭ، ليۋ يۇنشان، جاڭ گاۋلي جانە تيان جييۇن، چى حاۋتيان، ۋاڭ لىچۋان، ۋاڭ جاۋگو، حۇي لياڭيۇي، ليۋ چي، ۋ ي، ساۋ گاڭچۋان، زىڭ پەييان، ۋاڭ گاڭ، ليۋ ياندۇڭ، لي يۋانچاۋ، ما كاي، لي جيانگو، فان چاڭلۇڭ، مىڭ جيانجۋ، گو جينلۇڭ، ۋاڭ حانبين، حى يۇڭ، دۋ چيڭلين، جاۋ حۇڭجۋ، ۋاڭ بينچيان، زوۋ جياحۋا، پىڭ پەييۇن، جوۋ گۋاڭجاۋ، لي تيەيىڭ، حى لۋلي، شۇي جيالۋ، جياڭ جىڭحۋا، گۋ شيۋليان، رىدي، شىڭ حۋارىن، لۋ يۇڭشياڭ، ۋيۇنچيميگ، حۋا جيانمين، چىن جىلي، جوۋ تيەنۇڭ، سىمايىل تىلەبالدى، جياڭ شۋشىڭ، ساڭ گوۋەي، ۋاڭ شىڭجۇن، چىن چاڭجى، يان جۇنچي، جاڭ پيڭ، شياڭباپيڭسو، جاڭ باۋۋىن، تاڭ جياشۋان، لياڭ گۋاڭليە، داي بينگو، چاڭ ۋانچۋان، حان جۋبين، جيا چۇنۋاڭ، رىن جيانشين، سۇڭ جيان، چيان جىڭيىڭ، حۋ چيلي، ۋاڭ جۇڭيۇي، لي گۇيشيان، جاڭ سىچين، جاڭ كىحۇي، حاۋ جيانشيۋ، شۇي كۋاڭدي، جاڭ حۋايشي، لي مىڭ، لياۋ حۇي، باي ليچىن، چىن كۇييۋان، ابىلەت ابدىرەشيت، لي جاۋجو، حۋاڭ مىڭفۋ، جاڭ مەييىڭ، جاڭ رۇڭميڭ، چيان يۇنلۋ، سۇن جياجىڭ، لي جينحۋا، جىڭ ۋانتۇڭ، دىڭ پۋفاڭ، لي ۋ - ۋەي، چىن زۇڭشيڭ، ۋاڭ جىجىن، حان چيدى، لين ۋىن - ي، لو فۋحى، لي حايفىڭ، چىن يۋان، جوۋ شياۋچۋان، ۋاڭ جيارۇي، چي شۇيچۇن، ما پەيحۋا، ليۋ شياۋفىڭ، ۋاڭ چينمين قاتارلى ساقا جولداستاردان تەلەفون بەرۋ قاتارلى فورمالارمەن حال سۇراپ نەمەسە قاتىستى جاقتارداعى جاۋاپتى جولداستارعا حال سۇراۋدى تاپسىرىپ، ساقا جولداستارعا شىنايى مەرەكەلىك سالەم جولداپ، ساقا جولداستاردىڭ كوكتەم مەرەكەلەرىنىڭ مەرەيلى، دەندەرىنىڭ ساۋ، عۇمىر جاستارىنىڭ ۇزاق بولۋىن تىلەدى.

 ساقا جولداستار بۇعان العىستارىن ءبىلدىردى، ءبىر اۋىزدان پارتيانىڭ 18 - قۇرىلتايىنان بەرگى پارتيا مەن مەملەكەت ىستەرىنىڭ دامۋ بارىسى ەرەكشە، وزگەشە بولدى دەپ قاراپ، شي جينپيڭ جولداستى ۇيىتقى ەتكەن پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ بۇكىل پارتيانى، بۇكىل ارميانى، بۇكىل ەلدەگى ءار ۇلت حالقىن ىنتىماقتاستىرىپ جانە باستاپ، تاريحتا ماڭگى وشپەستەي ورىن الاتىن ۇلى تابىستار جاراتقانىن جوعارى باعالاپ، باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ ۇيىتقىسى، بۇكىل پارتيانىڭ ۇيىتقىسى بولعانىن شىن جۇرەكتەن قولدايتىندىقتارىن ءبىلدىردى. ساقا جولداستار بۇكىل پارتيانىڭ، بۇكىل ارميانىڭ، بۇكىل ەلدەگى ءار ۇلت حالقىنىڭ شي جينپيڭ جولداستى ۇيىتقى ەتكەن پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ توڭىرەگىنە اناعۇرلىم تىعىز ىنتىماقتاسىپ، جۇڭگوشا سوتسياليزم ۇلى تۋىن بيىك ۇستاپ، شي جينپيڭ جاڭا ءداۋىر جۇڭگوشا سوتسياليزم يدەياسىن جەتەكشى ەتۋدە تاباندى بولىپ، پارتيا 19 - قۇرىلتايىنىڭ جانە پارتيا 19 - كەزەكتى ورتالىق كوميتەتىنىڭ ءار رەتكى جالپى ءماجىلىسىنىڭ رۋحىن جاپپاي دايەكتىلەندىرىپ، تياناقتاندىرىپ، پارتيانىڭ 100 جىلدىق كۇرەس تاريحىنان اقىل - پاراسات پەن كۇش - قۋات الىپ، قايراتتانا العا ۇمتىلىپ، العان بەتىنەن قايتپاي، زەيىن - زەردەنى، كۇش - قۋاتتى شوعىرلاندىرىپ، جاۋاپكەرلىك ارقالاپ، ىسكەرلىك كورسەتىپ، ەكىنشى 100 جىلدىق كۇرەس نىساناسىن، جۇڭحۋا ۇلتىنىڭ ۇلى گۇلدەنۋى سىندى جۇڭگو ارمانىن جۇزەگە اسىرۋ جولىندا قاجىماي - تالماي كۇرەس جۇرگىزۋىن ءۇمىت ەتتى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار