بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

شيامىن كەدەنى شەكارادان ەنگىزىلگەن بوس جاشىكتەردەن 2000 ءتىرى تاراقاندى بايقادى

2022.04.15 16:36     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى


 حالىق تورابىنىڭ 4 – ايدىڭ 14 – كۇنى شيامىننەن بەرگەن حابارى. جۋىردا شيامىن كەدەنى شەكارادان ەنگىزىلگەن بوس جاشىكتەردەن 2000 ءتىرى تاراقاندى بايقاعان. ۇعىسۋعا قاراعاندا، بۇل اتالعان كەدەننىڭ جۋىرداعى جىلداردان بەرى شەكارادان ەنگىزىلگەن بوس جاشىكتەردەن اۋرۋ تاراتاتىن ورگانيزمدەردى ەڭ كوپ بايقاۋى.

 ءىس تۋىلعان كۇنى، كەدەن قىزمەتكەرلەرى شەكارا سىرتىنان ەنگىزىلگەن ءبىر توپ بوس جۇك قورابىن تەكسەرۋ بارىسىندا، ءبىر جۇك قورابىن اشىپ قالعاندا، قالىڭ قارا سۇر تاراقانداردىڭ بىتىراي قاشقانىن كورگەن. كەدەن قىزمەتكەرلەرى جۇك قورابىن دەرەۋ جاۋىپ، جۇك قورابىن دەرەۋ ديزەنفەكسيالاعان. تەكسەرۋگە قاراعاندا، بۇل جۇك قورابىنداعى تاراقانداردىڭ دەنەسىنىڭ ۇزىندىعى 2-4 سانتيمەتر بولىپ، امەريكا تاراقانىنا جاتادى، سانى شامامەن 2000 داي.

 شيامىن كەدەنى دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باستىعى جاڭ نيڭنىڭ تانىستىرۋىنشا، امەريكا تاراقانى تاراقان كلاسىنداعى دەنە تۇرقى ەڭ ۇلكەن تۇقىم، ونىڭ دەنەسىندە ءىش اۋرۋ تاياقشا باكتەرياسى، سالمونەللا قىلاۋ A ،B تاياقشا باكتەرياسى، حولەرا دوعاشا باكتەرياسى جانە تۋبەركۋلەز تاياقشا باكتەرياسى قاتارلى زالالدى اۋرۋ قوزدىرعىش باكتەريالار بولادى، ول ادامزاتتا بولاتىن كوپ ءتۇرلى جۇقپالى اۋرۋلارعا قاتىستى باستى اۋرۋ تاراتۋشى ورگانيزم سانالادى. (جاڭ مىڭ، چىن بو، پۋ يۇنرۋ)

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار