بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

شينجياڭدا اۋىل شارۋاشىلىعى جانە اۋىل – قىستاق ەكونوميكاسى سالاسىنداعى ءبىر توپ نىساندار ورتالىق قازىنانىڭ قولداۋىنا يە بولادى

2022.04.19 13:05     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 شينجياڭ گازەتىنىڭ 4 – ايدىڭ 17 – كۇنى ۇرىمجىدەن بەرگەن حابارى. انار بۇلت \ شينجياڭ گازەتىنىڭ ءتىلشىسى شى شيننىڭ اۆتونوميالى رايوندىق دامۋ – رەفورما كوميتەتىنەن ۇعىسۋىنشا، جۋىردا مەملەكەتتىك دامۋ – رەفورما كوميتەتى شينجياڭنىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى جانە اۋىل – قىستاق سالاسىنا باعىتتالعان ورتالىقتىڭ مەجە ەسەبىنەن بولىنەتىن قارجىنى ىركەس – تىركەس بولە باستاعان. بۇل قاراجات شينجياڭداعى اۋىل شارۋاشىلىعى جانە اۋىل – قىستاق ەكونوميكاسى سالاسىنداعى ءبىر توپ نىساندار قۇرىلىسىنا قولداۋ كورسەتۋگە پايدالانىلادى.

 مۇندا، ورتالىقتىڭ مەجە ەسەبىنەن بولىنەتىن 48 ميلليون 840 مىڭ يۋان قاراجات شينجياڭنىڭ وسىزامانعى تۇقىم شارۋاشىلىعى ساپاسىنىڭ دارەجەسىن جوعارىلاتۋ قۇرىلىسىنا قولداۋ بىلدىرۋگە پايدالانىلادى، اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارىنىڭ ساپالى تۇقىمىن جەتىلدىرۋ، تۇقىم جەتىلدىرۋدە جاڭالىق جاراتۋ، مال مەن ءۇي قۇستارى بايلىعىن قورعاۋ، سۋ ونىمدەرى بايلىعىن قورعاۋ قاتارلى 7 نىسان قۇرىلىسىنا قولداۋ كورسەتىلەدى.

 نىساندار اتقارىلعان سوڭ، ەگىس اتىزىنداعى ءوندىرىس قۇرىلعىلارىنىڭ شارت – جاعدايىن جاقسارتىپ، ساپالى تۇقىم ءوندىرىسى مەن قامداۋ قۋاتىن جوعارىلاتىپ، ساپالى تۇقىم بايلىعىن قورعاۋ، تۇقىم جەتىلدىرۋ جاعىنداعى زەرتتەۋ جانە جاڭالىق جاراتۋ، تۇقىم ءوندىرىسى بارىسىنداعى مانەرلەۋ جانە ساقتاۋ، ساپالى تۇقىمدى جالپىلاستىرۋعا قىزمەت وتەۋ قاتارلى جاقتارداعى قۋاتتى جوعارىلاتادى.

 اۋدارعان: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار