بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

5 ـ ايدىڭ 6 ـ كۇنى شينجياڭدا اۋرۋ بەلگىسى جوق 3 جۇعىمدالۋشى جاڭادان قوسىلدى، اۋرۋ بەلگىسى جوق 25 جۇعىمدالۋشىنى اۋاشالاۋ مەديتسينالىق تەكسەرۋى كۇشىنەن قالدىرىلدى

2022.05.07 16:47     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 تيانشان تورابىنىڭ حابارى. شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق دەنساۋلىق ساقتاۋ، سالاماتتىق كوميتەتىنىڭ ەڭ جاڭا حابارلاندىرۋىندا، 5 ـ ايدىڭ 6 ـ كۇنى ساعات 0دەن 24كە دەيىن شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايونىندا جاڭادان دياگنوز قويىلعان ناۋقاس جوق، اۋرۋ بەلگىسى جوق جۇعىمدالۋشىلاردان 3 ادام جاڭادان قوسىلعان، بۇلار بۇرىن مالىمدەگەن ناۋقاستارمەن تىعىز جاناسۋشىلار، شوعىرلى اۋاشالانعان مەديتسينالىق باقىلاۋ تۇيىندەرى مەن بەكىتىپ مەڭگەرۋ رايونىندارىنداعى نۋكلەين قىشقىلىن تەكسەرۋ بارىسىندا بايقالعان. تىعىز ارالاسقاندارعا قاتىستى شوعىرلى اۋاشالاۋ مەديتسينالىق باقىلاۋى تولىق تياناقتاندىرىلدى. اۋرۋ بەلگىسى جوق 49 جۇعىمدالۋشىنىڭ اۋاشالاۋ مەديتسينالىق تەكسەرۋىن كۇشىنەن قالدىردى.

 5 - ايدىڭ 6 - كۇنى ساعات 24كە دەيىن، شينجياڭدا قازىر بار دياگنوز قويىلعان ناۋقاس 1 ادام، تۇگەلدەي ءۇرىمجى قالاسىنىڭ ميدۇڭ رايونىندا؛ اۋرۋ بەلگىسى جوق جۇعىمدالۋشى 35 ادام، مۇنىڭ ىشىندە ءۇرىمجى قالاسىنىڭ ميدۇڭ رايونىنان 32 ادام، تيانشان رايونىنان 2 ادام، ەكونوميكالىق اشۋ رايونىنان 1 ادام.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار