بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

بالالاردا بولاتىن اۋرۋ سەبەبى بەلگىسىز باۋىر قابىنۋ اۋرۋى تۋرالى مەملەكەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋ - سالاماتتىق كوميتەتى قۇجات جاريالادى

2022.06.17 14:30     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 مەملەكەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋ - سالاماتتىق كوميتەتى «بالالاردا بولاتىن اۋرۋ سەبەبى بەلگىسىز اۋىر دارەجەدەگى باۋىردىڭ شۇعىل قابىنۋى اۋرۋىن ەمدەۋ باعدارناماسىن (سىناق رەتىندە اتقارىلادى)» باسىپ تاراتتى

 2022 - جىلى 3 - ايدان بەرى، دۇنيە ءجۇزى بويىنشا كوپتەگەن ەلدەر مەن رايونداردا بالالاردا بولاتىن اۋرۋ سەبەبى بەلگىسىز اۋىر دارەجەدەگى باۋىردىڭ شۇعىل قابىنۋى اۋرۋى بايقالدى. قازىر بۇل اۋرۋدىڭ سەبەبى ءالى بەلگىسىز، ەلىمىزدە مۇنداي اۋرۋمەن اۋىرعان ادام قازىرشە بايقالمادى. ەمدەۋ - قۇتقارۋعا الدىن الا ويداعىداي دايىندالۋ ءۇشىن، مەملەكەتتىك دەنساۋلىق ساقتاۋ - سالاماتتىق كوميتەتى «بالالاردا بولاتىن اۋرۋ سەبەبى بەلگىسىز اۋىر دارەجەدەگى باۋىردىڭ شۇعىل قابىنۋى اۋرۋىن ەمدەۋ باعدارناماسىن (سىناق رەتىندە اتقارىلادى)» بەكىتتى.

 باعدارناماعا كورسەتىلۋىنشە، 2022 - جىلى 5 - ايدىڭ 20 - كۇنىنە دەيىن، ەۆروپاداعى تەكسەرۋ جۇيەسىنىڭ دەرەگىنە قاراعاندا، بۇل اۋرۋ ءتۇرلى جاس كەزەڭىندەگى بالالاردا بايقالعان، 5 جاستان تومەنگى بالالاردا كوبىرەك بايقالعان؛ ەمحاناعا جاتقان ناۋقاس بالالاردىڭ %14.1 ىنىڭ اۋىر ناۋقاستاردى كۇتىمدەۋ بولمەسىنە جاتۋى قاجەت بولعان. 2022 - جىلى 5 - ايدىڭ 27 - كۇنى دۇنيە جۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ جاريالاۋىنشا، 33 مەملەكەتتە 650 كۇماندى ناۋقاس بايقالعان، كەمىندە 38 ناۋقاسقا باۋىر اۋىستىرۋ وپەراتسياسى جاسالعان، وسى ناۋقاسقا شالدىققان 9 بالا قازا بولعان. قازىرگى ىسپاتتارعا قاراعاندا، ءاربىر ناۋقاس اراسىندا كورنەكتى جۇعىمدالۋ بايلانىسى بار ەكەنى بايقالماعان، دەمەك، بۇل اۋرۋدىڭ جۇقپالى اۋرۋ ەكەنىن تۇراقتاندىرۋعا ىسپات ءالى تولىق ەمەس.

 باعدارنامادا تانىستىرۋىنشا، بالالاردا بولاتىن اۋرۋ سەبەبى بەلگىسىز اۋىر دارەجەدەگى باۋىردىڭ شۇعىل قابىنۋى اۋرۋىنىڭ كلينيكالىق بەلگىسى شۇعىل ناۋقاستانۋ بولىپ، كوبىنەسە، دارمەنسىزدەنۋ جانە تابەتى ازايۋ، جۇرەگى اينۋ، لوقسۋ، ءىشى ءوتۋ، ءىشى اۋرۋ قاتارلى اس قورىتۋ جولىنداعى اۋرۋ بەلگىلەرى بايقالادى، وسىدان سوڭ، نەسەبى سارعايۋ، تەرىسى، كوز ءمولدىر تور قابىعى سارعايۋ قاتارلى اۋرۋ بەلگىلەرى بايقالادى، ءىشىنارا ناۋقاستاردا ۇلكەن دارەتىنىڭ رەڭى اعارۋ، باۋىرى ءىسۋ، قىزۋى ورلەۋ جانە تىنىس جولى اۋرۋ بەلگىلەرى بايقالادى، بىرەن - ساران ناۋقاستاردا كوكباۋىردىڭ ءىسۋى بايقالادى. از سانداعى ناۋقاستار قىسقا مەرزىم ىشىندە باۋىردىڭ شۇعىل السىرەۋى تۋىلىپ، سارى اۋرۋى بىرتىندەپ اۋىرلاسۋ، باۋىر سيپاتتى مي اۋرۋى قاتارلى اۋرۋ بەلگىلەرى بايقالادى.

 ەگەر بالالاردا بولاتىن اۋرۋ سەبەبى بەلگىسىز اۋىر دارەجەدەگى باۋىردىڭ شۇعىل قابىنۋى اۋرۋى بايقالسا، قالاي ەمدەۋ كەرەك؟ باعدارناماعا نەگىزدەلگەندە، اۋرۋ بەلگىسىنە قاراي، توزىمدىلىگىن جوعارىلاتۋدى نەگىز ەتكەن جان - جاقتى ەمدەۋ شارالارىن قولدانۋ قاجەت، اۋرۋ وزگەرىسىن ءجىتى باقىلاپ، اقىل - ەسىنىڭ جاعدايىن ساراپتاپ، تاجىريبەحاناداعى كورسەتكىشتەردى باقىلاپ وتىرۋ، قوسالقى اۋرۋلاردان ساقتانۋ كەرەك. باۋىرى السىرەگەن ناۋقاستار بايقالسا، ەمدەۋ قۋاتى بار ەمحانالارعا دەر كەزىندە جوتكەۋ قاجەت.

 باعدارنامادا مىنالار اتاپ كورسەتىلگەن: ىندەتتەن ساقتانۋ - تىزگىندەۋ شارالارى، باستىسى، قولدىڭ تازالىعىنا كوڭىل ءبولۋ، ماسكى تاعۋعا جانە ازىقتانۋ تازالىعىنا كوڭىل ءبولۋ قاتارلىلار. كلينيكالىق قىزمەت بارىسىندا، ەمدەۋ قىزمەتكەرلەرى ولشەمدى ساقتانۋ شارالارىن اتقارۋى، الدا - جالدا كۇماندى ناۋقاس بايقالسا، تالاپقا ساي دەر كەزىندە جوعارىعا مالىمدەۋى كەرەك.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار