بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

رەسەيلىك فوتوشى پينگۆيننىڭ تۇلەۋ بارىسىن سۋرەتكە تۇسىرگەن

2014.01.27 14:52   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 24 – قاڭتاردا حابارلاۋىنشا، رەسەيلىك فوتوشى سەرگەي شالعايدى الىسىنباي، وسى ءبىر قاقاعان سۋىق ارالعا كەلىپ، اپپارتىمەن 200 مىڭداي پينگۆيننىڭ تۇلەۋ بارىسىن سۋرەتكە تۇسىرگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت