بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جىلاننان ەكى ەلى ايىرىلمايتىن 9 جاسار قىز

2014.02.27 13:36   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جەر شارى تورابىنىڭ حابارى. جىلان دەسە تۇلا بويىڭىز تۇرشىگىپ كەتەدى. الايدا، انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 26 – اقپاندا حابارلاۋىنشا، ا ق ش – تىڭ ميچيگان شتاتىندا تۇراتىن 9 جاسار كريستا گۋارينو ەسىمدى قىز بالا جىلاننان قورىقپاستان، وسى ءبىر سالقىن قاندى حايۋاناتپەن تەرەڭ دوستىق ورناتقان، جاتسا – تۇرسا جىلاننان ەكى ەلى ايىرىلمايدى، بۇعان كورگەن جاننىڭ ءبارى تاڭ قالادى ەكەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت