بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كۋبا چاۋەس قايتىس بولعاندىعىنىڭ ءبىر جىلدىعىن ەسكە ءتۇسىردى

2014.03.06 14:52   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  كۋبانىڭ پارتيا، ۇكىمەت، اسكەر باسشىلارى مەن شەتەلدە تۇراتىن ەلشىلەرى، ءار سالاداعى بۇقارا ۋاكىلدەرى قاتارلىلار 5 – ناۋرىزدا كۋبانىڭ استاناسى حاۆانا قالاسىنداعى توڭكەرىستىك قارۋلى كۇشتەر ءبولىمىنىڭ زالىندا سالت وتكىزىپ، ۆەنەسۋەلانىڭ بۇرىنعى باسشىسى چاۋەس قايتىس بولعاندىعىنىڭ ءبىر جىلدىعىن ەسكە ءتۇسىردى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ليۋ بين فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت