بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

قىرىم پارلامەنتى رەسەيگە قوسىلۋ تۋرالى قاۋلىنى ماقۇلدادى

2014.03.07 10:50   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ۋكراينا حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ۋكراينا قىرىم اۆتونوميالى رەسپۋبليكاسى 6 – ناۋرىزدا قاۋلى ماقۇلداپ، قىرىمنىڭ فەدەراتسيالىق قۇرىلىم سالاۋاتىمەن رەسەي فەدەراتسياسىنا قوسىلۋىن ۇيعارعان ءارى اتالعان رەسپۋبليكانىڭ مارتەبەسى تۋرالى بۇكىل حالىقتىق داۋىس بەرۋدى وسى ايدىڭ 30 – كۇنىنەن 16 – كۇنىنە وزگەرتكەن. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ تىلشىلەرى: سادات، ۋەي دافاڭ فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت