بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«قازاقستان ارۋى – 2014» بايقاۋى وتكىزىلدى(7)

2014.12.02 14:24  

«قازاقستان ارۋى – 2014» بايقاۋى وتكىزىلدى(7)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت