بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

كريستماس ارالىندا قىزىل قىسقىشتار كوشتى

2014.12.03 15:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 1 – جەلتوقساندا حابارلاۋىنشا، اۆستراليانىڭ كريستماس ارالىندا قىزىل قىسقىشتار جىلىنا ءبىر رەت ورمانداعى ىندەرىنەن تەڭىز جاعاسىنا كوشىپ بارىپ، سول ارادا شاعىلىسادى جانە ۋىلدىرىق شاشادى. ۇعىسۋعا قاراعاندا، كريستماس ارالىندا 12 ميلليونداي قىزىل قىسقىش تىرشىلىك ەتەدى. ولار توبىمەن كوشكەن كەزدە، تاس جولدار قىپ – قىزىل بولىپ كورىنەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت