بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

حان سارايى تاقىرىپتىق تەگىن اشۋ كۇنىن سىناق رەتىندە اتقاردى، 5 توپتاعى ادامدار تەگىن ارالايدى

2014.12.04 15:10   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  3- جەلتوقسان، حان سارايى مۇراجايى تۇڭعىش رەتكى تاقىرىپتىق تەگىن اشۋ كۇنىن سىناق رەتىندە اتقارىپ، العاشقى تەگىن اشىلۋ قيمىلىندا وقىتۋشىلارعا تيمدىلىك جاسالدى. حابارعا قاراعاندا، حان سارايى مۇراجايى 2014- جىلى جەلتوقساننان باستاپ، سايابىر مەزگىلدە ءار ايدىڭ ءبىرىنشى سارسەنبى كۇنىن تاقىرىپتىق تەگىن اشۋ كۇنى ەتىپ بەلگىلەۋدى سىناق رەتىندە اتقاردى. جوسپار بويىنشا، 2014- جىلى 3- جەلتوقسان، 2015- جىلى 7- قاڭتار، 4- اقپان، 4- ناۋرىز، جانە 1- ساۋىردە وقىتۋشىلار، جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ستۋدەنتتەرى، مىندەت وتەپ جاتقان اسكەرلەر جانە قوعام حاۋىپسىزدىك حالىق ساقشىسى، دەنساۋلىق ساقتاۋ قىزمەتكەرلەرى، ەرىكتىلەر تەگىن ارالايدى. بۇل قيمىلدىڭ ماقساتى مۇراجايدىڭ قوعامدىق تاربيەلىك رولىن ونان ارى ساۋلەلەندىرىپ، ءبولۋ شارالارىن قولدانىپ، ءبىر توپ كورەرمەندى ارالاۋدىڭ قاۋىرت كەزىنەن اۋاشالاۋعا باستاماشىلىق ەتىپ، ءتىپتى دە جاقسى ارالاۋ ورتاسى مەن مادەنيەت ورتاسىن جاراتۋ.

  (جۇڭگو ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت