بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

چيڭداۋدا تۇرعىندار عيماراتىندا قوپارىلىس تۋىلدى

2014.12.22 14:55   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ءورت ءوشىرۋشى قىزمەتكەرلەر چيڭداۋ قالاسى شاڭحاي جولىنداعى قوپارىلىس تۋىلعان تۇرعىندار عيماراتىندا وقيعا تۋىلعان جەردى رەتكە سالۋدا. 21 – جەلتوقسان كۇنى كەشكى ساعات 8دە شاندۇڭ ولكەسى چيڭداۋ قالاسى شاڭحاي جولىندا تۇرعىندار عيماراتىندا قوپارىلىس تۋىلدى، قوعام حاۋىپسىزدىگى، ءورت ءوشىرۋ تاراۋلارى وقيعا تۋىلعان جەرگە دەرەۋ بارىپ جاعدايدى ءبىرجاقتىلى ەتتى. العاشقى مەجەلەۋگە قاراعاندا، وقيعا گاز كۇبىسىنىڭ پارتىلاۋى سەبەبىنەن تۋىلعان، 3 ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت