بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

فرانسيا ەيفەل مۇناراسىنىڭ شىراعىن ءسوندىرۋ ارقىلى لاڭكەستىك شابۋىلدا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىردى(4)

2015.01.09 14:44  

فرانسيا ەيفەل مۇناراسىنىڭ شىراعىن ءسوندىرۋ ارقىلى لاڭكەستىك شابۋىلدا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىردى(4)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت