بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

افريكادا سۋ سيىر ارىستاندى تەپكىلەپ ءجۇرىپ، ءبىر توپ ارىستاننىڭ قورشاۋىنان قۇتىلعان

2015.01.12 16:01   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا «اينا گازەتىنىڭ» حابارى. جاقىندا، كەنيانىڭ ماسايمارا قورىق وڭىرىندە جالعىز سۋ سيىر ءبىر توپ ارىستاننىڭ قورشاۋىندا قالعان، ءبىراق سۋ سيىر جان سالا تەپكىلەپ ءجۇرىپ، ارىستانداردىڭ قورشاۋىنان امان – ەسەن قۇتىلىپ شىققان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت