بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شاشىنىڭ اراسىنا 880 گرام ۋلى زات جاسىرعان ايەل اۋەجايدا ۇستالدى

2015.01.20 16:41   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 20 – قاڭتار، بەيجيڭ. گەرمانيا «سۋرەت گازەتىنىڭ» 18 – قاڭتاردا حابارلاۋىنشا، جاقىندا پورتۋگاليالىق ايەل ۋلى زاتتى شاشىنىڭ اراسىنا جاسىرىپ يسپانياعا الىپ وتپەك بولعان، ءبىراق سوڭىندا اۋەجايدا ساقشىلار جاعىنان بايقالىپ، ناق مايداندا ۇستالعان.

  يسپانيا ساقشىلارىنىڭ مالىمدەۋىنشە: ۋلى زات اتكەزشىلىگىمەن اينالىسقان بۇل جاس ايەل ۇشاقپەن برازيليادان يسپانيانىڭ مادريد باراجاس اۋەجايىنا كەلگەن، قاسىندا 3 جاسار قىزى بار. ءبىراق ونىڭ قالىپتان تىس ساندەندىرىپ العان شاش ۇلگىسى ساقشىلاردىڭ نازارىن اۋدارعان، سوڭىنداعى تەكسەرۋ بۇل كۇماننىڭ قاتە ەمەس ەكەنىن ىسپاتتادى: ونىڭ شاشىنىڭ اراسىندا 9 ورام كوكاين بار بولىپ، جالپى سالماعى 880 گرام شىققان، بازار باعاسىندا 65 مىڭ ەۆرو تۇرعان (حالىق اقشاسىمەن 467 مىڭ يۋان).

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت