بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ون نەشە جىل الدىندا جوعالعان عارىش اسپابى مارسقا قونىپ بولعان

2015.01.20 17:12    ەۆروپا عارىش مەكەمەسىنىڭ 16 – قاڭتاردا جاريالاعان مالىمەتىنە قاراعاندا، ا ق ش عارىش مەكەمەسىنىڭ مارستى بارلاۋشى وربيتالىق ۇشۋ اسپابى تۇسىرگەن اسا تۇنىق سۋرەتتەر ەۆروپانىڭ ون نەشە جىلدىڭ الدىندا جوعالعان «تازى - 2» اتتى مارسقا قونۋ اسپابىنىڭ شىنىندا دا مارسقا ءساتتى تۇردە قونعانىن ايعاقتاعان، كەزىندە كىنارات تۋىلعاندىقتان بۇل اسپاپپەن جەر بەتى اراسىندا بايلانىس ۇزىلگەن.

  ماماندار ا ق ش عارىش مەكەمەسى جاريالاعان مارس بەتىنىڭ سۋرەتىندەگى جارىق نۇكتەنى كۇن نۇرى ەنەرگيالى باتەرياسى جارتىلاي اشىلعان «تازى – 2» دەپ قاراۋدا.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت