بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جان سانى شەكتەن اسقان قالالاردىڭ اۋەدەن تۇسىرىلگەن سۋرەتى(2)

2015.01.21 14:26    ا ق ش كاليفورنيا شتاتىنىڭ پالم – سپرينگس قالاسى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت