بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قۇسبەگى

2015.01.26 13:20   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  قۇسبەگىلىك پەن ساياتشىلىق − اڭشىلىقتىڭ تۋىندسى. اڭشىلىق اۋەل باستا ادامزات تىرشىلىگىنىڭ قاجەتىنەن تۋىنداعان. جاساعان ورتاسىنىڭ وزگەرۋىنە جانە ادامدار ساناسىنىڭ كەمەلدەنۋىنە قاراي، اڭشىلىقتىڭ ءتۇرى مەن ءتاسىلى دە الۋان تۇرلىلەنە بەرگەن. مىسالى، قاۋمالاپ ۇرىپ الۋ، قۋالاپ سوعىپ الۋ، ور قازۋ، ىندەتۋ، مور سالۋ، تۇزاق قۇرۋ، قارماق تاستاۋ، ۋ تاستاۋ، ءيت جۇگىرتۋ، قاقپان قۇرۋ، قۇس سالۋ، اتىپ الۋ، ت. ب. قۇسبەگىلىك پەن ساياتشىلىق ادامداردىڭ تابيعات زاڭدىلىعىن ۇزاق ۋاقىت باقىلاۋ، تانۋ ءارى يگەرۋ قيمىلىنىڭ تاعى ءبىر سۇبەلى جەمىسى سىڭايلى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت