بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جابايى سيىر مەن ارىستان ءۇيىرىنىڭ سايىسى

2015.01.26 16:40   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 26 – قاڭتار، بەيجيڭ. انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» حابارى. فوتوشى سولومە افريكانىڭ وڭتۇستىگىندەگى دۋبا پلاينس ساحاراسىنان جان تۇرشىكتىرەتىن مىناداي كورىنىستى سۋرەتكە تۇسىرگەن: كىشكەنتاي بۇزاۋىن قورعاۋ ءۇشىن، جابايى سيىر اشىققان ارىستان ۇيىرىمەن سايىسقان. ءبىراق، امال نە، دارمەنسىز سيىر بۇزاۋىنىڭ ارىستانداردىڭ جەمى بولعانىن ءوز كوزىمەن كورگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت