بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قازاق توبەتىن باعالاۋ جارىسى وتكىزىلدى

2015.02.05 15:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 5 – اقپان، بەيجيڭ. التاي اقپارات تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، شىڭگىل اۋدانىندا 31 – قاڭتاردا 3 – كەزەكتى قازاق توبەتىن باعالاۋ جارىسى وتكىزىلگەن. اۋدانداعى 4 اۋىل مەن 3 قالاشىقتان، سونداي – اق، حۇڭ – ي قازاق توبەتىنىڭ تۇقىمىن ساقتاۋ جانە باعۋ بازاسىنان بولىپ، 40تان استام قازاق توبەتى جارىسقا قاتىناستىرىلعان.

  باعالاۋدا حۇڭ – ي قازاق توبەتىنىڭ تۇقىمىن ساقتاۋ جانە باعۋ بازاسىنىڭ جاۋاپتىسى مامىر ەسىمدى ازامات باققان قازاق توبەتى مەن ارالتوبە قىستاعىنداعى ادىلبەك باققان قازاق توبەتى ءبىرىنشى بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت