بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جايرانىڭ ارىستان ۇيىرىمەن ايقاسۋى

2015.02.10 15:45   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 10 – اقپان، بەيجيڭ. انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» حابارلاۋىنشا، افريكانىڭ وڭتۇستىگىندەگى كالاحاري قۇمدىعىندا، ەكى جايرا ارىستان ۇيىرىمەن ايقاسقان، ولار دەنەسىندەگى تىكەندەرىمەن ارىستانداردى وڭدىرماي سوققىلاعان، ءبىراق ەكى جايرا مەن توپتى ارىستانىڭ كۇش – قۋات پارقى اسا زور بولعاندىقتان، سوڭىندا ارىستانعا جەم بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت