بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اقساي اۋدانىنىڭ كونە اۋدان قالاشىعى، دوباگۋ توراڭعى قىساڭى وڭىرلەرى كينو ءتۇسىرۋ ورنىنا اينالدى(10)

2015.02.27 14:48  

اقساي اۋدانىنىڭ كونە اۋدان قالاشىعى، دوباگۋ توراڭعى قىساڭى وڭىرلەرى كينو ءتۇسىرۋ ورنىنا اينالدى(10)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت