بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

چيليدا ۆيللاريكا جانار تاۋى اتىلىپ، 3000نان استام ادام كوشىرىلدى

2015.03.04 13:22   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  3 – ناۋرىزدا چيليدىڭ وڭتۇستىگىندەگى ۆيللاريكا جانار تاۋى اتىلعاندا تۇسىرىلگەن سۋرەت.

  چيليدىڭ مەملەكەتتىك شۇعىل جاعدايلار كەڭسەسىنىڭ مالىمدەۋىنشە، چيليدىڭ وڭتۇستىگىندەگى ۆيللاريكا جانار تاۋى 3 – ناۋرىز كۇنى تاڭ سارىدە اتىلىپ، سول ماڭداعى قىستاقتاردىڭ 3000نان استام تۇرعىنى كوشىرىلگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت