بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شىعىس افريكادا ادامزاتتىڭ پايدا بولۋ تاريحىن وزگەرتىپ جازاتىن جاڭالىق بايقالدى

2015.03.07 13:48   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ا ق ش اريزونا شتاتتىق ۋنيۆەرسيتەتى جاريالاعان سۋرەت، ەفيوفيانىڭ افار وبلىسىنان تابىلعان ادامنىڭ تولىق 5 ءتىسى بار استىڭعى يەگىنىڭ پارشا سۇيەگى. شينحۋا اگەنتتىگى

  2014 – جىلى 4 – ناۋرىزدا عالىمدەر «عىلىم» جۋرنالىندا شىعىس افريكادان ادامنىڭ تولىق 5 ءتىسى بار استىڭعى يەگىنىڭ پارشا سۇيەگىن تاۋىپ العانىن حابارلادى، بۇل قازىرگە دەيىن تابىلعان ەڭ ەرتەدەگى تاسقا اينالعان ادام سۇيەگى، بۇل جاڭالىق ادامزاتتىڭ پايدا بولۋ ۋاقىتىن ارىگە ءسۇرۋى مۇمكىن. جاق سۇيەگى 2013 – جىلى ەفيوفيانىڭ افار وبلىسىنان تابىلعان. تالداۋ ناتيجەلەرىنە قاراعاندا، بۇل تاسقا اينالعان سۇيەكتىڭ «يەسى» 2 ميلليون 750 مىڭ نەمەسە 2 ميلليون 800 مىڭ جىلدىڭ الدىندا جاساعان بولۋى مۇمكىن، بۇل بۇرىن بايقاعان ەڭ ەرتەدەگى تاسقا اينالعان ادام سۇيەگىنەن 400 مىڭ جىل ىلگەرى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت