بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شىعىس افريكادا ادامزاتتىڭ پايدا بولۋ تاريحىن وزگەرتىپ جازاتىن جاڭالىق بايقالدى(2)

2015.03.07 13:48  

شىعىس افريكادا ادامزاتتىڭ پايدا بولۋ تاريحىن وزگەرتىپ جازاتىن جاڭالىق بايقالدى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت