بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

مىسىق ايۋ ءتۇن ورتاسىندا وتكەلجولاقپەن تاس جولدى كەسىپ ءوتتى

2015.03.07 13:52   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 5 – ناۋرىز، بەيجيڭ. 5 – ناۋرىز كۇنى تۇنگى ساعات 2دە ۋىنچۋان اۋدانى يىڭشيۋ قالاشىعىنداعى «ايليفاڭ» كورىنىس رايونىنىڭ قاقپاسىنىڭ الدىندا ءبىر مىسىق ايۋ پايدا بولعان، ءتىلشى حاباردى جولداعاندا، ۋلۇڭ مىسىق ايۋ قورىق رايونىنىڭ قىزمەتكەرلەرى كورىنىس رايونىنان بۇل مىسىق ايۋدى ىزدەستىرىپ جاتقان.

  5 – ناۋرىز كۇنى تۇستەن بۇرىن ساعات 8دە كورىنىس رايونىنىڭ اماندىق قورعاۋشىسى تەلەباقىلاعىشتاعى كەسكىندى قايتالاپ كورۋ بارىسىندا، قاقپا الدىنداعى كوگالدا ءبىر مىسىق ايۋدىڭ جۇرگەنىن كورگەن. مىسىق ايۋ تۇنگى ساعات 2دەن 18 مينۋت وتكەندە كەسكىندە پايدا بولعان، ول بىرنەشە تەلەباقىلاعىشقا تۇسكەن، 3 مينۋتتان ارتىق ۋاقىتتاعى كەسكىننەن ونىڭ بەينەسىن كورۋگە بولادى.

  كورىنىس رايونىنىڭ قىزمەتكەرلەرى مىسىق ايۋدى بايقاعاننان كەيىن، جەرگىلىكتى ۇكىمەت تاراۋلارى مەن ساقشى جاققا مالىمدەگەن. قازىر ۋلۇڭ مىسىق ايۋ قورىق رايونىنىڭ ماماندارى كورىنىس رايونىنان بۇل مىسىق ايۋدى ىزدەستىرۋدە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت