بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ىلەدە ۇلىستىڭ ۇلى كۇنىن تويلاۋعا ارنالعان «ناۋرىزىم ــ مەرەكەم» اتتى ساۋىق كەش دۋماندى ءوتتى(13)

2015.03.09 17:49  تەكەس اۋدانىنىڭ ونەرپازدارى توپتىق ءبي «كوكتەم قىراندارىن» ورىنداۋدا

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 【21】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت