بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ەكى ءماجىلىس: از ۇلت ۋاكىلدەرى ۇلتتىق كيىمدەرىمەن ماجىلىسكە قاتىناستى(6)

2015.03.10 14:17  

ەكى ءماجىلىس: از ۇلت ۋاكىلدەرى ۇلتتىق كيىمدەرىمەن ماجىلىسكە قاتىناستى(6)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت