بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شالقىپ جاتقان قاينارىنداي ىرىستىڭ، ۇلىڭگىرگە نۇر توگۋدە كۇمىس كۇن

گۇلميرا داۋلەتبەك قىزى

2015.03.11 16:29   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ناۋرىز ـ ۇلى ءىستىڭ باستالار كۇنى، كۇن مەن ءتۇننىڭ تەڭەلگەن، بوتا بوزداپ، قوي قوزىلايتىن قاسيەتتى كۇن. جان - جانۋار، وسىمدىكتەردىڭ ءوسىپ ـ ونەتىن، جەر انادان قۋات الىپ، ەرەكشە كۇيگە ەنەتىن كۇن.

  كونە كالەنداردىڭ بەتىن تاۋىسىپ، جاڭا كۇننىڭ بەتىن اشىپ، ۇلكەن ـ كىشى ٴبىر ارادا توعىسىپ،ٴار جەردە ٴاز ناۋرىزدى تويلاپ جاتقان تۇستا، بۋرىلتوعاي اۋدانى دا وزگەشەلىگىمەن 6 ـ ناۋىز كۇنى ناۋرىزدى قارسى الۋ كەشىن وتكىزدى.

  «ۇلىس وڭ بولسىن، اق مول بولسىن » دەپ ارقا ـ جارقا قۋانىپ، بابامىزدان جالعاسقان ناۋرىزدى ۇلىقتاپ جاتاتىن ادەتىمىزگە ساي، قارسى الۋ كونسەرتىندە بۋرىلتوعايدان تۇلەپ ۇشقان توقان سىماعۇل ۇلى، ٴادىل مانكەي ۇلى قاتارلى انشىلەر اسەم اندەرىن تارتۋ ەتسە،قايران ٴىبىرالى ۇلى جازعان، باقىتبەك ٴناسىپقان ۇلى مەن جەڭىس اسىلبەك ۇلى ورىنداعان «اتامنىڭ اڭگىمەسى» اتتى كومەدياسى جينالعان حالىقتى ٴبىر قۋانتىپ تاستادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت