بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شاڭحاي بازارىنداعى اينالمالى باسپالداقتى ليفت

2015.03.19 15:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 19 – ناۋرىز، بەيجيڭ. 18 – ناۋرىز، جاقىندا، شاڭحاي قالاسى نانجيڭ شىعىس جولىنداعى جاڭا اشىلعان ساۋدا بازارىنىڭ ىشىندە اينالمالى باسپالداقتى ليفت رەسمي ىسكە قوسىلعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت