بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۋاڭشيدا ساياحات ورنىندا تاس قۇلاپ، 7 ادام قازا بولىپ، 25 ادام جارالاندى

2015.03.20 14:56   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شينحۋا تورابى، 19 – ناۋرىز، ناننيڭ. گۋاڭشي ولكەسى گۇيلين قالاسىنداعى قاتىستى تاراۋلاردىڭ 19 – ناۋرىز ساعات 15تە مالىمدەۋىنشە، 2015 – جىلى 19 – ناۋرىز ساعات 9دان 25 مينۋت اينالاسىندا گۇيلين ديەساي تاۋىندا تاس قۇلاپ، سول جەردە 4 ادام قازا بولعان، 3 ادام ەمحاناعا جەتكىزىلسە دە، قۇتقارۋ ءونىم بەرمەي قازا بولعان، 25 ادام جارالانعان.

  قازىر شىرعالاڭنىڭ تۋىلۋ سەبەبى مەن قازا بولعانداردىڭ سالاۋاتى تەكسەرىلۋ ۇستىندە، ارتقى ىستەرىن ىڭعايلاستىرۋ جۇمىسى ىستەلۋدە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت