بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

مىسىق ايۋدان دا باعالى ىلە شاقىلداعى 20 جىلدان سوڭ تاعى بايقالدى(2)

2015.03.26 15:01  

مىسىق ايۋدان دا باعالى ىلە شاقىلداعى 20 جىلدان سوڭ تاعى بايقالدى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت