بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قۇمىلدا مىس كەنى ماڭىندا قۇمدى بوران سوقتى

2015.04.01 17:07   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 1 – ءساۋىر، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، قۇمىل قالاسىنان وڭتۇستىك باتىسقا قاراي 120 كيلومەتردەي قاشىقتىقتاعى قۇبا تۇزگە ورنالاسقان مىس كەنى ماڭىندا 31 – ناۋرىز كۇنى تۇستەن بۇرىن ساعات 7دەن باستاپ سۇركەيلى قۇمدى بوران سوققان، قاس قاعىم ساتتە قۇم – توپىراق اسپان اياسىن بۇركەپ الىپ، تۇرعىندار ۇيلەرىندە شىراق جاعىپ وتىرۋعا ءماجبۇر بولعان، ءتىلشى حاباردى جولداعان كەزدە، قۇمدى بوران تولاستاماعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت