بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

وڭتۇستىك افريكادا جابايى جيراف بۇزاۋىنىڭ تۋىلۋ بارىسىن ساياحاتشىلار ءوز كوزىمەن كوردى(3)

2015.04.02 16:25  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت