بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بانگلادەشتە جولاۋشىلار اۆتوبۋزى مەڭگەرۋگە كەلمەي، 24 ادام قازا بولعان

2015.04.10 13:59   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  9 – ءساۋىر تاڭ سارىدە بانگلادەشتىڭ باتىس وڭتۇستىگىندەگى فريدپۋر قالاسىندا كەلە جاتقان ۇزاق جولدى جولاۋشىلار اۆتوبۋزى ەڭىستە مەڭگەرۋگە كەلمەي، 24 ادام قازا بولىپ، 20دان استام ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت