بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

كۋبا استاناسى حاۋانانىڭ كوشەلەرىنەن كورىنىس

2015.04.10 14:05   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  9 – ءساۋىر كۋبا استاناسى حاۋانا قالاسى، كوشەدە ەرنەستو گۋەۆارانىڭ داۋالعا بوياۋمەن سالىنعان سۋرەتىن فوتوعا تۇسىرۋدە. شينحۋا اگەنتتىگى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت