بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

رەسەيلىك سۇيكىمدى ءبۇلدىرشىن سانگەر(13)

2015.04.16 13:43  

رەسەيلىك سۇيكىمدى ءبۇلدىرشىن سانگەر(13)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت