بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش – تا بال اراسىن تاسىعان جۇك اۆتوموبيلى اۋدارىلدى

2015.04.21 16:44   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 21 – ءساۋىر، بەيجيڭ. جاقىندا، ا ق ش – تىڭ ۆاشينگتون شتاتىنداعى لينۋد جوعارى قارقىندى تاس جولىندا بال اراسىن تاسىعان جۇك اۆتوموبيلى، سەاتتل قالاسىنا بارا جاتقان جولىندا اۋدارىلعان، جۇك اۆتوموبيلىنە بال اراسى سالىنعان 448 ساندىق تيەلگەن، وسى ساندىقتار تۇگەل شاعىلىپ، قىرۋار بال اراسى ۇشىپ شىعىپ، قاتىناس بوگەلگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت