بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

وڭتۇستىك افريكاداعى بۇقارا رەڭدى كىلەم توقىپ، ماندەلانى ەسكە ءتۇسىردى

2015.04.22 16:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 22 – ءساۋىر، بەيجيڭ. 21 – ءساۋىر، وڭتۇستىك افريكانىڭ استاناسى پرەتوريا، قالىڭ قاۋىم رەڭدى كىلەم توقىپ، 67 رەڭدى كىلەم جايىپ، ماندەلانى ەسكە ءتۇسىرۋ قيمىلىنا قاتىناسۋدا. 67 دەگەندە ماندەلانىڭ ساياسي سالاعا ارالاسقان ءومىرى مەڭزەلەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت