بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

نەپالدا جەر سىلكىنىسىندە كوپتەگەن بايىرعى مۇرالار قيرادى

2015.04.28 14:32   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  25 – ءساۋىر ساعات 14تەن 11 مينۋت وتكەندە نەپالدا 8.1 بال جەر سىلكىندى، ءولىم – ءجىتىم مەن جارالانۋ احۋالى اۋىر بولۋدان سىرت، جەر سىلكىنىسىندە كوپتەگەن بايىرعى مۇرالار دا اۋىر دارەجەدە ءبۇلىندى. سۋرەتتە: دۋربار الاڭىنىڭ ماڭىنداعى قۇرىلىستىڭ جەر سىلكىنىسىنىڭ الدى – ارتىنداعى سۋرەتى.

  

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت