بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۋاڭشيدە نوسەر اپاتىنا ۇشىراعانداردىڭ سانى 170 مىڭ ادامنان استى

2015.05.18 14:40   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  گۋاڭشي حالىق ىستەرى تاراۋلارىنىڭ ساناعىنا قاراعاندا، جۋىردا گۋاڭشيدە تولاسسىز جاۋعان نوسەردە 20 اۋدان (رايون) اپاتقا ۇشىراعان، اپاتقا ۇشىراعانداردىڭ سانى 173 مىڭ 600 ادامعا جەتكەن، 14 مىڭ 890 گەكتار جەردەگى ەگىس داقىلدارى اپاتقا ۇشىراعان، 155 وتباسىنىڭ 387 اۋىز ءۇيى قۇلاعان، 143 وتباسىنىڭ 338 اۋىز ءۇيى اۋىر دارەجەدە بۇلىنگەن،3841 وتباسىنىڭ 5903 اۋىز ءۇيى جەڭىل دارەجەدە بۇلىنگەن، تىكەلەي ەكونوميكالىق زيان 200 ميلليون يۋان بولعان. مۇنان سىرت، لاي كوشكىنى، نايزاعاي ءتۇسۋ قاتارلى سەبەپتەرمەن 4 ادام قازا بولىپ، 6 ادام دەرەكسىز كەتكەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت