بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اقى الىپ حابار وشىرۋدەن كۇنىنە 100 مىڭ يۋان كىرىس كىرگىزەتىن قىلمىستىق توپ انىقتالدى

2015.05.20 16:46   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: ءبىر قىلمىسكەردىڭ كومپيۋتەرىندە ساقتالعان وشىرىلگەن حابارلاردىڭ ءادىرىسى (14 – مامىر)

  ءبىر حابار وشىرسە مىڭ يۋاننىڭ ۇستىندە اقشا الادى، ءبىر كۇندە نەشە ون مىڭ يۋان، ايىنا ءجۇز مىڭ يۋاننان استام كىرىس كىرگىزەدى... جۋىردا حۋبەي ولكەسى چيچۇن اۋداندىق قوعام حاۋىپسىزدىگى مەكەمەسى اقى الىپ حابار وشىرۋگە قاتىستى ەرەكشە ءىرى دەلونى اشكەرەلەدى، بۇكىل ەلدەگى 22 ولكەدە 2000نان استام ادام دەلوعا قاتىستى بولىپ، قاتىستى اقشا 50 ميلليون يۋاننان اسقان. ولاردىڭ اراسىندا حابار وشىرۋمەن شۇعىلداناتىن 26 جاستاعى قىلمىس كۇماندىسى 4 جىلدا 7 ميلليون 800 مىڭ يۋان تازا كىرىس تاپقان. شينحۋا اگەنتتىگى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت