بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇش وزەن قاينارى القابىنداعى جابايى حايۋاناتتاردىڭ سانى ءۇرتىس ارتۋدا

2015.05.22 16:51   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 22 – مامىر، بەيجيڭ. ءۇش وزەن قاينارى القابىندا جايىلىپ جۇرگەن تيبەت بوكەندەرى (18 – مامىردا تۇسىرىلگەن سۋرەت). جاقىنعى جىلداردان بەرى، چيڭحاي ءۇش وزەن قاينارى القابىندا ەكولوگيالىق ورتانى قورعاۋ جانە كوركەيتۋ قۇرىلىسىنىڭ جالعاستى جۇرگىزىلۋىنە بايلانىستى، ءۇش وزەن قاينارى القابىندا جابايى حايۋاناتتاردىڭ سانى بارعان سايىن كوبەيگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت