بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ماناس اۋدانىندا 4 – كەزەكتى ۇلتتىق سالت – سانا، مادەنيەت – ساياحات مەرەكەسى شار تاراپتان كەلگەن ساياحاتشىلاردى باۋرادى

2015.05.25 15:30   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 25 – مامىر، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، شينجياڭ ماناس اۋدانىنىڭ 4 – كەزەكتى ۇلتتىق سالت – سانا، مادەنيەت – ساياحات مەرەكەسى ماناس اۋدانىندا وتكىزىلدى، سول ماڭداعى تۇرعىندار مەن شار تاراپتان كەلگەن ساياحاتشىلار مەرەكەنى تويلادى.

  اشىلۋ سالتى وتكىزىلگەن كۇنى ۇلتتىق سالت – سانا كورمەسى وتكىزىلىپ، اققۋ ءبيى، ايۋ ءبيى، ۇلتتىق كۇرەس، بۇقا تارتىس، زىرىلداۋىق، قامشىگەرلىك، تۇزاق قۇرۋ، اتەش تالاستىرۋ، قوشقار ءسۇزىستىرۋ قاتارلى ءار ۇلتتىڭ كوركەمونەر نومىرلەرى جانە ءداستۇرلى ويىندارىنان سىرت، فىڭچىڭ كەستەسى، تاسقا قاشالعان سۋرەت، بالشىق ءمۇسىن، قازاقى پىشاق، گۇل باسىلعان تەمىر، قاقپاقتى شىنىداعى شاي، قازاق كەستەسى، تاس ويما، سۇيەكتەن ويعان دومبىرا، ۇلتتىق كيىم – كەشەك قاتارلى قولونەر بۇيىمدارى جارمەڭكەگە قويىلدى ءارى جاستار مەن وسپىرىمدەردىڭ كەمە – ۇشاق ۇلگىسى، جالعىز دوڭگەلەكتى ۆەلوسيپەت، دومبىرادا ءان – كۇيدەن ونەر كورسەتۋ قاتارلى مادەني قيمىلدارى وتكىزىلدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت